Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy är fastställd av Risskov Autoferien AG, kallat RAAG och betecknat med ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna sekretesspolicy och gäller för alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Om RAAG

RAAG säljer primärt kör själv-semestrar till destinationer i Europa. Våra kunder ska uppleva hög kvalitet till marknadens bästa priser. Våra samarbetspartners ska uppleva att vi effektivt kan sälja ledig kapacitet. Kör själv-semestrar säljs som annonsresor med specialavtal och via internet.

Som en del i sin verksamhet samlar RAAG in och behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy. RAAG är dataansvarig i förhållande till behandlingen och användandet av personuppgifterna.

Om du har frågor rörande denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss här:

Risskov Autoferien AG

Hinterbergstrasse 17

6330 Cham

Schweiz

E-post: kontakt@risskov.se

I samband med GDPR-relaterade ärenden kommer PersondataSupport A / S att fungera som vår EU-representant.

GapSolutions A/S

Uraniavej 6, 1.

DK-8700 Horsens

(+45) 8844 0808

Kontakt@gapsolutions.dk

Datasäkerheten är viktig för oss

För oss är ansvarsfull hantering av personuppgifter, som samlats in som en del av driften av vår verksamhet, avgörande för våra affärsmål och vårt rykte. I denna sekretesspolicy förklaras hur dina personuppgifter samlas in och används när du är kund, leverantör eller samarbetspartner hos RAAG samt hur du kan ha kontroll över alla dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med en identifierbar fysisk person menas en person som kan identifieras direkt eller indirekt bland annat med hjälp av ett identitetsnummer eller en eller flera uppgifter, som är specifika för en viss persons identitet.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

Den information som vi samlat in om dig, kommer att användas till olika ändamål i samband med din kundrelation och driften av RAAG:s verksamhet. Den insamlade informationen kan variera, beroende på om du är kund, leverantör eller samarbetspartner, men i allmänhet kommer det att finnas information om kund- och leverantörshantering samt uppgifter om RAAG:s rättigheter och skyldigheter.


Avsaknaden av inlämnade personuppgifter från din sida, kan betyda att RAAG inte kan uppfylla sina skyldigheter i samband med din kund- och leverantörsrelation.

RAAG samlar som utgångspunkt in och behandlar endast vanliga personuppgifter. Om du bokar en resa kan det dock i vissa fall vara nödvändigt att vi behandlar känsliga personuppgifter i begränsad utsträckning för att kunna leverera den önskade resan till dig.

RAAG samlar vanligtvis in följande information:

Information som rör våra kunder

Informationen som du ger oss när du bokar en resa eller skapar en reseprofil hos oss, t.ex. online via vår hemsida eller när du kontaktar vår kundtjänst, innefattande kontaktuppgifter (förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress), bankuppgifter, information som du lämnar angående dina särskilda önskemål inför resan (t.ex. uppgifter om specialkost, behov av särskild assistans p.g.a. handikapp eller sjukdom etc.), medicinsk information från din läkare, syftet med resan, information om medborgarskap, bonuskortsnummer, medlemskap i våra partnerorganisationer, dina närmaste anhörigas kontaktuppgifter, anmodan (i samband med företags- eller behandlingsresor), information som du ger oss om dina önskemål rörande marknadsföring eller kommunikation samt information som du ger oss när du kontaktar oss med en fråga, för att rapportera ett problem eller när du vänder dig till oss i samband med din kundrelation med oss.

Information som rör våra leverantörer och samarbetspartners

Information som du ger oss i samband med inledandet av ett leverantörs- eller samarbetsavtal, innefattande kontaktuppgifter (arbete, arbetstitel, förnamn, mellannamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress), information som du ger oss om dina önskemål rörande marknadsföring och kommunikation samt information som du ger oss när du kontaktar oss med en fråga, för att rapportera ett problem eller när du vänder dig till oss som en del i vårt samarbete.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

RAAG behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de ändamål som anges nedan. Observera att inte samtliga angivna ändamål, informationskategorier, informationsmottagare eller typer av informationsbehandling gäller för dig vid alla tillfällen.

RAAG behandlar uteslutande dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för din kund-, leverantörs- eller samarbetsrelation med oss (vid varje tillfälle med hänsyn till alla enskilda intressen) eller enligt gällande lag.

Kundadministration

RAAG behandlar dina personuppgifter i samband med skapandet och den löpande administrationen av din kundrelation med RAAG som en del i driften av vår verksamhet, innefattande bokning av vistelse etc och leverans av våra övriga produkter (t.ex. reseförsäkring), underhåll av våra kundregister, fakturering, inkasso, marknadsföring, statistik etc. All statistik och analys utarbetas i anonymt format och innehåller därför inte information som direkt kan kopplas till dig som person.

Administration av leverantörs- och samarbetsrelationer

RAAG behandlar dina personuppgifter i samband med administration av leverantörs- och/eller samarbetsrelationer, där du är leverantör eller samarbetspartner eller är en kontaktperson hos en leverantör eller en samarbetspartner som RAAG arbetar tillsammans med som en del i driften av vår verksamhet, innefattande underhåll av vårt CRM-register med information om våra kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners.

Överensstämmelse med gällande lagar och förordningar

RAAG behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagar och förordningar som RAAG är föremål för i samband med driften av verksamheten eller för att uppfylla olika rapporterings- eller upplysningsskyldigheter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

RAAG syftar till att säkerställa att alla personuppgifter vi behandlar är korrekta och aktuella. Vi ber dig därför att alltid informera oss om eventuella ändringar i dina personuppgifter (t.ex. ändring av adress eller betalningsuppgifter), så att vi kan säkerställa att dina personuppgifter alltid är korrekta och aktuella. Om du har skapat en reseprofil hos oss, ber vi dig att logga in på din profil och uppdatera den vid eventuella ändringar.

Juridisk grund för behandling av dina personuppgifter

RAAG behandlar som utgångspunkt information om dig på en av följande grunder: (1) Ditt samtycke, (2) ingående eller uppfyllande av ditt kontrakt med RAAG, (3) övervägande av RAAG:s rättsliga intressen, d.v.s. de ändamål som är beskrivna ovan, (4) efterlevnad av en lagstadgad förpliktelse som RAAG är skyldig, (5) skydd av dina eller någon annan fysisk persons vitala intressen, (6) behandlingen är nödvändig för att ett lagkrav ska kunna upprättas, verkställas eller försvaras och (7) behandlingen är nödvändig för att följa RAAG:s eller dina arbets-, hälso- och socialrättsliga förpliktelser som följer av nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning. Det kan dessutom finnas situationer där vi behandlar dina personuppgifter med hänsyn till tredje parts rättsliga intressen med hänsyn till ovan beskrivna intressen, om inte hänsyn till dina intressen väger tyngre.

Överföring av personuppgifter

RAAG överför endast informationen i den utsträckning som är nödvändig, som en del i vår verksamhet, innefattande att kunna leverera din resa samt övriga produkter du har köpt hos oss i samband med din resa.

RAAG överför vanligtvis personuppgifter till följande mottagare i samband med bokning av en resa och relaterade produkter:

Hotell

RAAG vidarebefordrar personuppgifter till de hotell som du kommer att använda under din resa. För att kunna boka dina hotellövernattningar måste vi normalt vidarebefordra information om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, datum för ankomst och avresa, rumskategori, bonuskortnummer, särskilda önskemål i samband med din resa, innefattande beställning av specialkost under hotellvistelsen och eventuellt behov av särskild assistans under hotelluppehållet p.g.a. handikapp eller sjukdom.

Rederier

RAAG vidarebefordrar personuppgifter till rederier, om du åker på en färje-/båtresa som en del av din resa (t.ex. i samband med dagsturer till kända turistattraktioner, kryssningar etc.). För att kunna boka din färje-/båtresa måste vi normalt vidarebefordra information om förnamn, mellannamn, efternamn, destination, resrutt, datum och tidpunkt för av- och hemresa samt särskilda önskemål i samband med färje-/båtresan, innefattande beställning av specialmenyer under båtturen och eventuella behov av särskild assistans under båtturen p.g.a. handikapp eller sjukdom.

Utrustningsuthyrningsföretag

Som en del i bokningen av din resa hos oss har du möjlighet att hyra eventuell utrustning du behöver på din resa, t.ex. skidutrustning, dykutrustning och liknande. Om du önskar hyra sådan utrustning kommer vi att vidarebefordra information till företaget på din destination som du ska hyra utrustningen hos. För att kunna hyra utrustningen måste vi normalt vidarebefordra information till uthyrningsföretaget om förnamn, mellannamn, efternamn, typ av utrustning, uthämtningsplats, hyresperiod samt information om din längd, vikt, kläd- och skostorlek.

Internationell överföring av dina personuppgifter

På grund av RAAG:s verksamhet kommer dina personuppgifter kunna överföras till länder utanför EU/EES när du bokar en resa hos oss. För att kunna leverera våra tjänster till dig måste vi vid vissa tillfällen använda samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES.

Utan möjlighet att överföra information till mottagare utanför EU/EES kommer RAAG inte kunna leverera den önskade resan till dig. Detta gäller om bokningen av din resa förutsätter att information överförs till mottagare utanför EU/EES, t.ex. för att kunna boka hotellrum på din resedestination.

Dataskyddsförordningen i dessa länder kan vara enklare än den i Sverige och övriga EU/EES, eftersom det i de flesta fall kommer röra sig om länder där EU-kommissionen har bedömt att dataskyddsförordningen inte är i nivå med dataskyddsförordningen inom EU/EES.

Om det är praktiskt möjligt för oss kommer överföringen av dina personuppgifter baseras på de av EU-kommissionen utarbetade standardöverföringskontrakt som är särskilt utarbetade för detta ändamål.

I vissa fall kommer det emellertid inte vara praktiskt möjligt för RAAG att använda ett standardöverföringskontrakt eller använda Privacy Shield som en juridisk överföringsbas. I sådana fall kommer överföringen av information ske enligt dataskyddsförordningens artikel 49.1 (b), eftersom överföringen av dina personuppgifter till det gällande landet är nödvändig för att uppfylla avtalet mellan dig och RAAG (bokningen av din resa) eller med hänsyn till genomförandet av åtgärder som vidtagits på din begäran före ingående av ett sådant kontrakt (t.ex. i samband med inlämnande av ett kvalificerat erbjudande som nämns ovan i avsnitt 7).

Därför är det viktigt att du är medveten om att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES när du bokar en resa hos RAAG innebär att dina personuppgifter inte kommer ha samma skydd som enligt den svenska eller EU-lagstiftningens regler.

I samband med överföringen av information finns det en risk för att det, i det aktuella landet, inte finns några tydliga, exakta och tillgängliga regler angående landets myndigheters behörighet att använda dina personuppgifter, att det inte finns några regler för att landets myndigheters tillgång till dina uppgifter måste vara nödvändig och proportionell, att landet inte har en oberoende och effektiv tillsynsmyndighet samt att landet inte har några tillgängliga och effektiva rättsmedel för de registrerade uppgifterna.

Om du inte önskar att RAAG i samband med bokning av din(a) resa(or) vidarebefordrar dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EEG, ber vi dig att informera oss senast i samband med att du bokar din resa.

RAAG kommer att under inga omständigheter att vidarebefordra dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES, om det inte är nödvändigt för att kunna utföra vår verksamhet och uppfylla dina behov, t.ex. genom att leverera önskad resa till dig.

Dataintegritet och säkerhet

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålet med vilket de har samlats in, om inte lagringen är nödvändig för att uppfylla nationella lagkrav, innefattande lagstadgade lagringsperioder i samband med bokföring etc.

Det är RAAG:s policy att skydda personuppgifter genom att vidta tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. När det inte längre finns behov för dina personuppgifter kommer vi se till att informationen raderas på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att göra dina rättigheter enligt gällande dataskyddsförordning gällande. Du kan bland annat begära inblick i de personuppgifter som innehas av RAAG samt göra invändningar mot behandlingen av informationen, innefattande invändningar mot automatiserade beslut och profileringar eller mot användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vidare kan du begära korrigering eller radering av eventuellt inkorrekt information om dig själv, återkalla samtycke för behandling av dina personuppgifter samt göra din rätt om dataportabilitet gällande.

Om du önskar göra en eller flera av dina rättigheter gällande, klicka här. Din begäran kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Klagomål över RAAG:s behandling av dina personuppgifter skickas till:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

RAAG utvärderar och uppdaterar löpande denna sekretesspolicy. Du bör därför regelbundet kontrollera denna sekretesspolicy för eventuella ändringar, som kan påverka vår hantering av dina personuppgifter. 

Observera att:
· Minimum slutstäd inkluderat
· Expeditionsavgift: telefonbokning 129 SEK per bokning
· Expeditionsavgift: för onlinebokning 89 SEK per bokning
· Paketpriset är per person med del i dubbelrum

Varför boka med Risskov Autoferien AG?
· Spara mer! Billgare än hotellets egna priser

"För var ytterst solida ekonomi och kreditvärdighet har vi aterigen mottagit den presigefyllda AAA-rankingen av Bisnode, Dun & Bradstreet."
Får du våra nyhetsbrev?

Få löpande uppdateringar av våra erbjudanden, rabatter och kampanjer - levererat direkt till din inkorg 

Kontakta oss
Tel: 040 611 6130

Våra öppetider är:
Måndag - Fredag: 9 - 17
Lördag - Söndag: 10-15 

© Copyright.   Materialet får ej användas utan skriftlig tillåtelse.